Algemene Voorwaarden Advanza Trial

Artikel 1: Definities:

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Advanza en Partners. Advanza accepteert geen algemene voorwaarden van haar Partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Niet alleen Advanza, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Partner door Advanza zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Advanza worden gewijzigd, mits de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld. Een wijziging van de algemene voorwaarden kan in ieder geval plaatsvinden als zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden zich voordoet, welke gronden niet limitatief zijn bedoeld. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeld in voorgaande, is de Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de Partner.

Artikel 3: Algemeen:

3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Advanza zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Advanza niet.

3.2: De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Advanza door de Partner bindt Advanza enkel indien Advanza terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en Advanza tot stand is gekomen.

Artikel 4: Over de dienstverlening van Advanza:

4.1: Advanza biedt Partner de mogelijkheid om na elke offerte aanvraag, een door Partner gepersonaliseerde offerte automatisch te versturen. Partner dient deze service te activeren op mijn.advanza.nl. Tevens heeft Partner de mogelijkheid om, na elke ontvangen offerte aanvraag een offerte te tonen op de bedankpagina.

Artikel 5: De overeenkomst tussen Advanza en de bij haar aangesloten Partners:

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kan zich bij Advanza als Partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door Advanza geëxploiteerde websites aan Advanza worden gedaan. Het staat Advanza vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2: Indien Advanza een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om Partner van Advanza te worden, neemt Advanza dit verzoek in behandeling. De Partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij Advanza in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij Advanza waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Advanza binnenkomende Leads door klant zelf ingesteld kunnen worden. De startregio bestaat uit de postcodegebieden die vallen binnen een straal van 25km van de door Partner aangegeven bedrijfslocatie. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de startregio, de sector voor wat de Partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de Partner zich heeft aangemeld. Partners van Advanza zullen Leads van Advanza ontvangen voor de sectoren, in de regio en voor de categorieën waarvoor de betreffende Partner zich bij Advanza heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.

5.3: De overeenkomst tussen Advanza en een Partner is een voor wat betreft de verplichtingen van Advanza een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Advanza. Advanza spant zich in om relevante Leads aan haar Partner door te sturen. Op Advanza rust geen verplichting ten opzichte van haar Partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Advanza niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan Leads aan haar Partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Advanza garandeert ook niet dat de Aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar Partners. Ook behoudt Advanza zich het recht voor om een Lead naar meerdere Partners te sturen zodat een Aanvrager meer keus heeft en verschillende Partners kan vergelijken.

5.5: de Partner zal aan Advanza steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Partner staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist zijn. De Partner informeert Advanza onmiddellijk indien gegevens zijn gewijzigd of onjuist blijken te zijn.

5.6: Advanza zal de gegevens van de Aanvragers enkel aan haar Partners bekend maken. De Aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de Lead van de Aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de Aanvrager aan de Partner geeft. Het is de Partner verboden om de Lead door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

Artikel 6: het beëindigen van een overeenkomst tussen Advanza en een Partner

Advanza behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar Partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Advanza is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Advanza. Indien Advanza schade heeft geleden door de opzegging of door de omstandigheid die tot opzegging leidde, kan deze schade op de Partner worden verhaald. Openstaande bedragen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.

Artikel 7: Prijzen en betaling

7.1: Aan de Trial zijn geen kosten verbonden.. De Partner ontvangt gedurende 14 dagen leads.

7.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advanza mag door een Partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

7.3: Alle bedragen die door Advanza zijn genoemd, zijn exclusief btw. De Partner is verplicht de btw aan Advanza te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan Partner dient te worden doorberekend. Alle bedragen kunnen door Advanza op ieder moment worden gewijzigd.

7.4: Na het verlopen van de betalingstermijn is de Partner, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de eerste dag na de betalingstermijn.

7.5: Bij een niet tijdige betaling is de Partner, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van redelijk gemaakte kosten van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.6: De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Partner wordt gelegd, de Partner overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1: Advanza aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Advanza voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Advanza jegens haar Partners inspanningsverplichtingen zijn. Advanza verbindt zich jegens haar Partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

8.2: In het geval Advanza ondanks lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is voor enige door een Partner geleden schade, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Advanza in het kader van de geleden schade verzekerd is. Advanza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

8.3: De Partner vrijwaart Advanza tegen alle aanspraken van derden en stelt Advanza in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 9: Diversen

9.1: Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.
9.2: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Advanza brengt geenszins met zich mee dat Advanza afstand doet van haar recht(en).

Artikel 10: Gronden voor wijziging voorwaarden

De gronden, als bedoeld in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden, zijn:

a. indien de gegevens van Advanza die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;
b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Advanza wordt gewijzigd;
c. indien Advanza ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;
d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Advanza afsluit of de werkwijze van Advanza in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
e. indien Advanza de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
f. indien Advanza op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Advanza om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;
g. indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Advanza, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Advanza, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Advanza, wijziging van deze algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende Verzekeraar.

Artikel 11. Eigendomsrechten

11.1: Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op alle krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere producten en diensten, berusten uitsluitend bij Advanza of diens licentiegevers. De Partner verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Partner zich weerhouden van het verveelvoudigen of vervaardigen van kopieën.

11.2: Alle ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur enz. dienen te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

11.3: Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit het geleverde te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Advanza is Nederlands recht van toepassing.

12.2: De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Advanza en een Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1: Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

13.2: De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.